Partnerët ndërkombëtarë të WSAKuadri tematik I nismave të zbatuara, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë përfshin përpjekjet në drejtim të;Partnerët e WSA në vite kanë qënë;
SNV

Pro-Mali Programe

UN-Women

USAID

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar

FAO

Organizata Botërore për Bujqësinë dhe Ushqimin

REC

Qëndra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qëndrore dhe Lindore

MADA

Mountaneous Agency for Development, Albania

Ambasada e SHBA-ve

Deocracy Commission Small Grants Program of The US Embassy

GIZ

Projekti SARED: Mbështetje dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar për Bujqësinë dhe Zhvillimin Ekonomik në Shqipëri

WSA Albania

WSA ka qenë aktive me projekte të mbështetura nga donatorë të huaj dhe institucione shtetërore. Ajo ka marrë pjesë në disa evente kombëtarë dhe ndërkombëtarë duke adresuar çështjet gjinore.

WSA © 2016 | Të gjitha të drejtat e rezervuara